Tietosuoja

TULEVAISUUDEN POLKU -HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE TURVAPAIKANHAKIJOILLE (KOHDAT 1-10)

Tämä dokumentti on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, eli rekisteröidylle henkilölle tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa
Y-tunnus 1046216-1

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Turunen
Projektipäällikkö
pauli.turunen[at]laurea.fi

3 Rekisterin nimi

Tulevaisuuden polku- hakkeeseen osallistuvien turvapaikanhakijoiden tietosuojaseloste.

4 Käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tulevaisuuden polku on Euroopan unionin sisäasioiden rahastosta rahoitettu yhden (1) vuoden kestävä (1.8.2019 – 31.7.2020) pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet huomioiva yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvapaikanhakijoiden osaamisen selvittäminen liittyen mahdolliseen paluuseen ja/tai yhteistyöhön suomalaisyritysten kanssa. Henkilökohtaisen opetuksensuunnittelun ja tuen lähtökohtana on tutustua henkilöön, jonka vuoksi tietoja kerätään ja käsitellään.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään antaa.

Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, kotimaa, kotipaikka, etninen tausta, ikä, sukupuoli, kuvaus työkokemuksesta, koulutus, sähköposti, puhelinnumero, muu yhteystieto, kielitaito, tiedot perheestä eli onko henkilöllä huollettavia, halukkuus tehdä yhteistyötä suomalaisyritysten kanssa Irakissa sekä muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään kyselylomakkeella sekä haastatteluilla.

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa opimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Tietoja luovutetaan seuraaville Tulevaisuuden polku -hankkeessa mukana oleville tahoille:

 1. Comprendum Oy
 2. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy

Comprendum Oy toteuttaa Haaga-Helialle selvitystyön, jossa kartoitetaan Irakin markkinoiden kysyntään vastaavien suomalaisten pk-yritysten halukkuutta ja mahdollisuuksia aloittaa liiketoiminta Irakissa. Lisäksi Comprendum Oy:n toimenkuvaan kuuluvat ohjelmaan soveltuvien suomalaisten pk-yritysten kontaktointi, kiinnostuksen kartoitus sekä turvapaikanhakijoiden ja yrityksen välisen yhteistyömallin suunnittelu ja rakentaminen sekä yritysten valinta. Comprendum luo yrityskohtaisten perehdytyspakettien luominen ja perehdyttämistuki yrityksille turvapaikanhakijoiden perehdyttämisessä yhteistyössä Haaga-Helian asiantuntijoiden kanssa.

Haaga-Helia käsittelee Comprendum Oy:n toteuttamassa selvityksessä kerättyjä suomalaisyritysten tietoja osana hanketta.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenopiteistä rekisterin sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi. Työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Kyselylomakkeet säilytetään tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan henkilöstön lukitussa työtilassa, jossa on elektroninen kulunvalvonta. Lisäksi aineistoa säilytetään Laurean Leppävaaran kampuksella lukitussa kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

Lomakkeiden tieto tallennetaan Excel-tiedostoon, jota säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimassa ePouta-työtilassa. Pääsy tiedostoon on rajoitettu tunnuksella ja salasanalla. Haaga-Helian projektipäällikön ja henkilökohtaisesta ohjauksesta vastaavan yrittäjyyden opettajan pääsy ePouta-työtilaan mahdollistetaan jakamalla työtila salattuna sähköpostina opettajan Haaga-Helian organisaatiotilille Laurean projektipäällikönorganisaatiotililtä määräajaksi, enintään 31.7.2020 saakka. Excelistä ei tehdä muita kopioita, tietoa ei saa tallentaa ePoudan ulkopuolelle, eikä sitä saa ladata palvelimelta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa tai yrityskohtaisessa perehdytyksessä tehdyt muistiinpanot tallennetaan suoraan ePouta-alustalle.

9 Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 1. Paperiset lomakkeet hävitetään viimeistään 31.7.2020.
 2. Excel-taulukkoa säilytetään enintään kolme (3) vuotta, jotta mahdollisesti Irakiin palaavaa henkilöä voidaan tukea myös mahdollisessa Tulevaisuuden polku -jatkohankkeessa tai -yhteistyössä. Mikäli jatkohankehaku tai muu yhteistyö ei ala 31.7.2020 mennessä, niin myös Excel-tiedosto poistetaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen Tulevaisuuden polku, Pauli Turunen, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, Suomi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

TULEVAISUUDEN POLKU -HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE YRITYKSILLE (KOHDAT 11-20)

Tämä dokumentti on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, eli rekisteröidylle henkilölle tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11 Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa
Y-tunnus 1046216-1

12 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Turunen
Projektipäällikkö
pauli.turunen@laurea.fi

13 Rekisterin nimi

Tulevaisuuden polku- hakkeeseen osallistuvien yritysten yhteyshenkilöiden tietosuojaseloste.

14 Käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tulevaisuuden polku on Euroopan unionin sisäasioiden rahastosta rahoitettu yhden (1) vuoden kestävä (1.8.2019 – 31.7.2020) pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet huomioiva yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus. Hankkeen tarkoituksena on turvapaikanhakijoiden osaamisen selvittäminen liittyen mahdolliseen paluuseen ja/tai yhteistyöhön suomalaisyritysten kanssa.

Käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito yritykseen, joka on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana Tulevaisuuden polku -hankkeessa.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

15 Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään antaa.

Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, organisaatio sekä muut rekisteröidyn itsestään antamat tiedot.

16 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään kyselylomakkeella.

17 Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Tietoja luovutetaan seuraaville Tulevaisuuden polku -hankkeessa mukana oleville tahoille:

 1. Comprendum Oy
 2. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy

Comprendum Oy toteuttaa Haaga-Helialle selvitystyön, jossa kartoitetaan Irakin markkinoiden kysyntään vastaavien suomalaisten pk-yritysten halukkuutta ja mahdollisuuksia aloittaa liiketoiminta Irakissa. Lisäksi Comprendum Oy:n toimenkuvaan kuuluvat ohjelmaan soveltuvien suomalaisten pk-yritysten kontaktointi, kiinnostuksen kartoitus sekä turvapaikanhakijoiden ja yrityksen välisen yhteistyömallin suunnittelu ja rakentaminen sekä yritysten valinta. Comprendum luo yrityskohtaisten perehdytyspaketin ja toimii tukena yrityksille turvapaikanhakijoiden perehdyttämisessä yhteistyössä Haaga-Helian asiantuntijoiden kanssa.

Haaga-Helia käsittelee Comprendum Oy:n toteuttamassa selvityksessä kerättyjä suomalaisyritysten tietoja osana hanketta.

18 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenopiteistä rekisterin sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi. Työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Kyselylomakkeet säilytetään tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan henkilöstön lukitussa työtilassa, jossa on elektroninen kulunvalvonta. Lisäksi aineistoa säilytetään Laurean Leppävaaran kampuksella lukitussa kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

Lomakkeiden tieto tallennetaan Excel-tiedostoon, jota säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimassa ePouta-työtilassa. Pääsy tiedostoon on rajoitettu tunnuksella ja salasanalla. Haaga-Helian projektipäällikön ja henkilökohtaisesta ohjauksesta vastaavan yrittäjyyden opettajan pääsy ePouta-työtilaan mahdollistetaan jakamalla työtila salattuna sähköpostina opettajan Haaga-Helian organisaatiotilille Laurean projektipäällikönorganisaatiotililtä määräajaksi, enintään 31.7.2020 saakka. Excelistä ei tehdä muita kopioita, tietoa ei saa tallentaa ePoudan ulkopuolelle, eikä sitä saa ladata palvelimelta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa tai yrityskohtaisessa perehdytyksessä tehdyt muistiinpanot tallennetaan suoraan ePouta-alustalle.

19 Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 1. Paperiset lomakkeet hävitetään viimeistään 31.7.2020.
 2. Excel-taulukkoa säilytetään enintään kolme (3) vuotta, jotta mahdollisesti Irakiin palaavaa henkilöä voidaan tukea myös mahdollisessa Tulevaisuuden polku -jatkohankkeessa tai -yhteistyössä. Mikäli jatkohankehaku tai muu yhteistyö ei ala 31.7.2020 mennessä, niin myös Excel-tiedosto poistetaan.

20 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää rekisterinpitäjän osoitteeseen Tulevaisuuden polku, Pauli Turunen, Vanha maantie 9, 02650 Espoo, Suomi tai sähköpostiin pauli.turunen@laurea.fi. tai sähköpostiin pauli.turunen@laurea.fi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

21. Saavutettavuusseloste