Yrityksille

Tähän osioon päivitetään erityisesti yritysten liiketoiminnan suunnittelua, ja sitä kautta irakilaisten sosiaalistaloudellisesti onnistunutta paluuta, tukevaa tietoa.

 

Tulevaisuuden polku – hanke, materaali yrityksille (pdf.)

 

Investointi- ja kehittämisohjelmat

National Investment Council (NIC) ylläpitää tietoja investointiohjelmista, joihin haetaan kansainvälisiä sijoittajia ja myös palvelujen tuottajia. Yksityiskohtainen luettelo löytyy tästä, joskin on huomioitava, että luettelo on vielä työn alla.

Täältä löydät karttapohjaisia alustoja, joilla näkyy useita suunniteltuja, käynnistyneitä ja päättyneitä hankkeita Irakissa.

 

Irakissa toimivat avustusjärjestöt

YK on vuodesta 2007 lähtien lisännyt läsnäoloaan sekä laajentanut toimintaansa Irakissa. YK toimii Irakin hallituksen pyynnöstä ja tukee sitä mm. kansallisia kehittämis- ja humanitaaristen ohjelmien toteuttamisessa. Maassa toimii YK:n lipun alla noin 20 itsenäistä virastoa, rahastoa ja ohjelmaa. Ohjelmia ja hankkeita toteutetaan kumppanuuksien kautta mm. Irakin hallituksen, irakilaisten järjestöjen sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden kautta.

Irakissa toimii noin 180 ulkomaalaista NGO-avustusjärjestöä. Niiden toimintaa koordinoi koordi-naatiokomitea NGO Coordination Committee for Iraq https://www.ncciraq.org/en/.

YK:n toiminnan kautta avautuu liiketoiminnan mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille, sillä YK alajärjestöineen ilmoittaa hankkeistaan sivustollaan https://www.ungm.org.

YK:n lisäksi Irakissa toimii laaja kansallisten avustus- ym. organisaatioiden verkosto, mikä avaa lii-ketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille. Tässä taas luettelo Bagdadissa toimivista organisaatiosta.

 

Hyvä tietää

Maailmanpankin laskelmien mukaan Irakin jälleenrakentamisen kustannukset ovat 88 miljardia dollaria viiden vuoden aikana. Irakin kansallisen kehittämisohjelman mukaan investointien tarve yksityisellä sektorilla vuosina 2018–2022 on kaikkiaan 75 miljardia dollaria. Rahoituksen lähdettä ei kehittämisohjelmassa mainita, mutta on selvää, että valtaosa siitä odotetaan saatavan ulkomailta. Esimerkiksi elokuussa 2017 Irakin keskuspankki onnistui keräämään miljardi dollaria kansainvälistä rahoitusta jälleenrakennusta varten. Kuwaitissa 2018 pidetyssä jälleenrakennuskonferenssissa Irak sai avustuslupauksia yhteensä 30 miljardin dollarin arvosta, mikä sisältää sekä suoran tuen että lainoituksen. Vuonna 2018 NIC avasi 157 jälleenrakennus- ja kehittämishanketta, joihin haetaan ulkomaisia suoria sijoituksia noin 100 miljardin dollarin verran. Ne liittyvät infrastruktuurin parantamiseen sekä talouden monipuolistamiseen.

Talouden eri aloilla arvioitujen investointien määrä on suurin öljysektorilla. Seuraavaksi suurimmat osuudet ovat kuljetusalalla ja palveluissa sekä sähkö- ja vesisektorilla.

Kansallisella kehittämissuunnitelmalla 2018–2020 pyritään vahvistamaan yksityisen sektorin roolia ja luomaan sille todellisia mahdollisuuksia kehitysprosessissa.

Palaavan irakilaisen liiketoimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää, että asettautumiseen yhteydessä varataan aikaa hankkeiden / kehitysohjelmien paikallisen tason tilanteen selvittämiseen. Selvitystyössä tehdään yhteistyötä Tulevaisuuden polku -hankkeen toimijoiden ja Irakilaisten ylä- ja paikallistasojen kanssa, mutta luonnollisesti keskusteluyhteyden auettua yritysten rooli on suuri. Yksi mahdollisuus tiedon saamiseksi on hyödyntää sekä sidosryhmien että palaavien irakilaisten epävirallisten verkostojen (esim. perhe, suku, ystävät) kontakteja, joita on Irakin julkisella sektorilla.

Irakin viennin arvo vuonna 2017 oli 60 miljardia dollaria ja tuonti noin 30 miljardia. Maan kauppatase on siis voimakkaasti ylijäämäinen. Viennin ja tuonnin jakautuminen on löydettävissä täältä.

 

Yrittäjyys ja yrittäminen Irakissa

Yksityiskohtaiset ohjeet yrityksen perustamiseksi Irakiin löytyvät täältä.

Kurdistanissa on mahdollista rekisteröidä yritys verkkoyhteyksin. Sivustoa ylläpitää paikallinen luonnonvaraministeriö (https://www.mnronline.com/) Se on suunniteltu yrityksille, jotka toimivat painopisteisesti luonnonvarateollisuudessa. Rekisteröinti avaa pääelinkeinoa eli öljyteollisuutta tukevia muita toimialoja (https://www.mnronline.com/Online/Registrations/). Tätä kautta on pääsy Kurdistanin hallituksen luonnonvaraministeriön alalla toimivien kansallisten yhtiöiden sekä kansainvälisten tämän alan yritysten tarjouskilpailuihin. Samalla pääsy mahdollistaa verkottumisen alan sidosryhmien kanssa. Kurdistanin luonnonvaraministeriön tavoitteena on lisätä liiketoimintamahdollisuuksien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sivustoa ylläpitämällä.

Yrittäjät, sijoittajat ja kouluttajat ovat muodostaneet pienen, mutta kasvavan koulutusorganisaatioi-den, yksityisten pääomarahastojen ja media-alustojen verkoston. Yhteistyötilat, kuten Erbilin Tech Hub ja Bagdadin The Station tarjoavat innovaattoreille työpajoja ja tiloja, joissa nämä voivat kehit-tää ajatuksiaan. Five One Labs, Re:Coded ja Code for Mosul opettavat paikallisille ihmisille ja myös pakolaisille teknologia- ja yrittäjyystaitoja. Noah’s Ark- ja Bite.tech -nimiset alustat tarjoavat verkkoresursseja, verkostoja ja uutisia, jotka on räätälöity Irakin yrittäjäyh-teisölle.

Seedstars on maailmanlaajuinen verkosto, joka elokuussa 2019 toteutti Bagdadissa ensimmäisen kansallisen kilpailun start-up-yrityksille. Tämä indikoi muuttuvaa ilmapiiriä, mikä voi rohkaista yksityisen sektorin laajenemista sekä monipuolistumista. Irakissa ihmiset hakevat tukea yritystoiminnalle NGO:ilta (Non-Govermental-Organisation). Esimerkiksi Bagdadissa toimii organisaatio nimeltään ”The Station” (Station Foundation for Entrepreneurship (SFFE), joka tukee yrittäjyyttä ja kannustaa ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi.

Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on tärkeimpiä taitoja, joita yrittäjällä voi olla Irakissa. Epäviralliset verkostot ovat Irakissa erityisen tärkeitä, tärkeämpi kuin länsimaissa. Paikallinen henkilö tuntee liiketoimintakulttuuria ja tunnistaa paikalliset verkostot. Tämän kautta pystytään madaltamaan markkinoille pääsyn esteitä, jotka muuten voisivat pysäyttää liiketoiminnan.

PK-yritys ja palaava irakilainen voivat tehdä halutessaan yhteistoiminnasta sopimuksen, jossa yhteistoiminnan rahoittaminen voisi olla yksi sovittavista asioista. Irakilaiset yritykset ovat saaneet investointi- ja pääomarahoitusta mm. seuraavista lähteistä: Euphra-tes Fund, Northern Gulf Fund ja AFC Iraq Fund.

 

Tuotteiden ja palveluiden kysyntä markkinoilla

Kysyttyjä toimialoja Irakissa ovat:

1) Vesi

2) WASH (Water, Ablution, Sanitation, Hygiene

3) Sähköverkosta riippumattomat energiaratkaisut

4) Majoitus ja suoja

5) Elintarviketurvallisuus ja ruoan valmistus (ml. äidinmaito)

6) Terveysteknologia, tuotteet ja palvelut

7) Turvallisuus (ml. digi)

8) Koulut ja koulutus. Lisäksi kuluttajamarkkinoiden kasvu ja tietoisuus suomalaisten ratkaisuiden laadusta mahdollistaa kuluttajille suunnatun tarjonnan.

Voit kysyä lisätietoa suoraan joko sähköpostilla pauli.turunen at laurea.fi tai soittamalla tai tekstaamalla (+358) 50-4422282. Mikäli en vastaa niin soitan kyllä takaisin. Yst. Pauli Turunen, projektipäällikkö